Szkolenia pracowników

Uwaga!

Poniższa oferta szkoleniowa adresowana jest wyłącznie do klientów korporacyjnych. Programy te realizujemy tylko podczas imprez firmowych organizowanych prze BTA Gertis. Nasze szkolenia są kursami zamkniętymi, bez możliwości dołączania do nich osób indywidualnych.

 

 

SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ

ZARZĄDZANIE PROCESAMI - 2 dni
Szkolenie adresowane jest do szeroko rozumianej kadry kierowniczej, zarówno gospodarki jak i administracji publicznej. Ma zapoznać uczestników z metodą zarządzania procesowego i koncepcją reengineeringu, czyli technicznej reorganizacji procesów działania. Liczne omawiane i analizowane w trakcie szkolenia rzeczywiste przykłady pokazują ogromne korzyści oraz potencjalne zagrożenia wynikające z wdrożenia tej koncepcji zarządzania.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE - 2 dni
Szkolenie adresowane jest do szeroko rozumianej kadry kierowniczej, zarówno gospodarki jak i administracji publicznej. Ma za zadanie zwiększenie efektywności działań menedżerów poprzez wykształcenie umiejętności przekładania problemów występujących w pracy na konkretne zadania do zrealizowania i odpowiednie zmotywowanie zespołu.

ZARZĄDZANIE CZASEM - 1 dzień
Udział w szkoleniu pomoże uczestnikom efektywniej organizować czas swój oraz podległego zespołu pracowników. Pozwoli zwiększyć skuteczność działania a także udoskonalić umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia zebrać.

NEGOCJACJE W BIZNESIE - 1 dzień
Podstawowym założeniem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia i wygrywania rozmów biznesowych.
Na spotkaniu przedstawione zostaną sposoby docierania do meritum negocjacji oraz techniki manipulacyjne, dzięki, którym negocjatorzy osiągnąć mogą założone cele. Trenerzy przeszkoleni w psychologicznych aspektach zachować ludzkich przybliżą również sposoby obroną przed działaniem ww. technik manipulacji. Po zakoćczeniu szkolenia uczestnicy powinni posiąść umiejętności zawierania porozumieć, które w miarę stosowania staną się skutecznym narzędziem w wygrywaniu przetargów oraz w budowaniu relacji z pracownikami.

JAK BYĆ SKUTECZNYM MENEDŻEREM - PODSTAWY ZARZĄDZANIA - 2 dni
Szkolenie adresowane jest do szeroko rozumianej kadry kierowniczej, zarówno gospodarki jak i administracji publicznej. Szkolenie ma na celu poprawienie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania podległymi zasobami, ze szczególnym naciskiem na doskonalenie metod pracy z ludźmi.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - 2 dni
Szkolenie adresowane jest do szeroko rozumianej kadry kierowniczej, zarówno gospodarki jak i administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia poznają wzorce i techniki właściwego zarządzania pracą własną i podległego zespołu, konstruktywnego prowadzenia rozmów dyscyplinarnych, motywowania i organizacji pracy podległego personelu.

TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA - 2 dni
Trening Twórczego Myślenia przeznaczony jest dla wszystkich osób, które w swej codziennej pracy pragną kształcić swoją kreatywność i nieszablonowość oraz chcą wychodzić poza ramy stereotypowych rozwiązań i utartych schematów. Uczestnicy nabędą umiejętności kreowania nowatorskich, skutecznych sposobów rozwiązywania problemów i kreatywnego wykorzystania stresu. Nauczą się również, jak kształcić i rozwijać kreatywność i nieszablonowość własną i podległego zespołu.

ASERTYWNOŚĆ- Konstruktywna metoda interakcji z otoczeniem - 1 dzień
Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom możliwości wykorzystania postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych, szczególnie na gruncie zawodowym.
Szkolenie ma pomóc radzić sobie w sytuacjach napięć, stresów i konfliktów w środowisku pracy. Poznane w trakcie szkolenia mechanizmy psychologiczne oraz techniki asertywne mają wzmocnić pewność siebie uczestników i ułatwić im budowanie pozytywnych stosunków z otoczeniem, poprzez poprawne komunikowanie się, konstruktywne wyrażanie poglądów, asertywne reagowanie na negatywne zachowania innych ludzi i chronienie swoich praw, przy jednoczesnym respektowaniu praw innych.

EFEKTYWNE MOTYWOWANIE SPRZEDAWCÓW - 2 dni
Szkolenie ma ułatwić menedżerom zarządzającym sprzedażą motywowanie i podnoszenie kwalifikacji Przedstawicieli Handlowych metodą ciągłego treningu i pracy szkoleniowej. Szkolenie pokazuje sposoby na wzmocnienie poczucia identyfikacji pracowników z Firmą i podwyższenie poziomu ich motywacji, zaangażowania i pewności siebie.
Szkolenie ma także wyposażyć uczestników w narzędzia metodologiczne do prowadzenia coaching'u w zakresie praktycznych umiejętności sprzedawców w bezpośrednich kontaktach z klientami, w procesie sprzedaży (techniki sprzedaży, profesjonalne podejście do klienta).

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ; WG ISO 9001:2000 - 1 dzień
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie koncepcji zarządzania jakością z uwzględnieniem wymagać normy ISO 9001:2000 w odniesieniu do kadry zarządzającej. Na szkoleniu przedstawione zostaną korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz metodologia wdrażania systemu.

SZTUKA KOMUNIKOWANIA SIĘ I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW - 2 dni
Celem szkolenia jest poprawienie umiejętności komunikowania się w środowisku pracy i w życiu prywatnym. Podstawą programu szkolenia będzie wskazanie źródeł konfliktów i nieporozumień, jakie powstają w wyniku różnic w odbiorze nadawanych komunikatów.
Ćwiczenia pozwolą uczestnikom na świadome posługiwanie się komunikacją werbalną i niewerbalną w stosunkach interpersonalnych oraz na podniesienie skuteczności oddziaływania na rozmówcę (klient, współpracownik).

Do góry

SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW OBSŁUGI KLIENTA

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA - 2 dni
Uczestnicy szkolenia (pracownicy mający na codzień kontakt z klientem) zdobędą wiedzę teoretyczną i nabędą praktyczne umiejętności z zakresu:

 • budowania pozytywnych relacji w kontaktach z klientem;
 • profesjonalnej obsługi klienta (osobistej, telefonicznej oraz elektronicznej);
 • radzenia sobie z "trudnymi klientami".

Trenerzy prowadzący szkolenie zastosują szereg warsztatów oraz scenek rodzajowych, które przygotują uczestników do praktycznego stosowania nabytych umiejętności.

PROFESJONALNY ASYSTENT I DYPLOMATA - 2 dni
Uczestnicy szkolenia- asystentki i asystenci szczebli kierowniczych różnych działów powinni nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu swobodnego reagowania na błyskawicznie zmieniające się sytuacje w otoczeniu biznesowym.
Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady savoir vivre/etykiety w pracy asystenta jak i życiu codziennym. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni biegle orientować się w zakresie korespondencji służbowej stosowanej w codziennej pracy oraz umieć poruszać się po Internecie w zakresie wymaganym na piastowanych stanowiskach.

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ FIRMY - 2 dni
Szkolenie ma na celu usprawnienie procesów komunikacji i kooperacji w obrębie zespołu. Uczestnicy szkolenia poznają mechanizmy determinujące powstawanie konfliktów w komunikacji i nauczą się, jak asertywnie je rozwiązywać. Dzięki ćwiczeniom postawy asertywnej, naukę świadomej wymiany informacji i budowania pozytywnych stosunków, uczestnicy podniosą swoje umiejętności kooperacyjne, nauczą się eliminować zakłócenia w komunikacji wewnątrz zespołu oraz podniosą swoją skuteczność oddziaływania na rozmówcę (klient, współpracownik).

SAVOIR VIVRE W BIZNESIE - 2 dni
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat savoir vivre w biznesie. Dostarcza pomocnych narzędzi pozwalających pewnie i swobodnie reagować na błyskawicznie zmieniające się sytuacje w otoczeniu biznesowym oraz przybliża uczestnikom zasady etykiety tak w pracy jak i życiu codziennym.

TECHNIKI SPRZEDAŻY - 2/3 dni
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów handlowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i posiądą praktyczne umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy, skutecznej sprzedaży i zdobywania lojalności klienta.

SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA - 2 dni
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pozyskiwania i zjednywania klienta oraz tworzenia przyjaznego tła dla relacji zawodowych. Handlowcy podnoszą swoją skuteczność zawodową poprzez rozwój umiejętności prezentacyjnych, efektywne przekazywanie zamierzonych treści i świadome kierowanie wrażeniem, jakie wywierają na innych. Obserwując wzajemnie zachowania swoje i innych, uczestnicy dokonują weryfikacji własnego image'u oraz wypracowują własny poprawny styl komunikacji z klientem.

Do góry

SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg normy PN-N-18001 - 1 dzień
Na spotkaniu przedstawione zostaną ekonomiczne przesłanki wdrażania systemu zarządzania BHP. Trener - teoretyk i praktyk - uwypukli normy dotyczące zarządzania bhp oraz praktyczne wymagania normy PN-N-18001. Uczestnicy zapoznają się z korzyściami płynącymi z posiadania wdrożonego systemu zarządzania BHP.

TECHNIKI REKRUTACJI I ASSESMENT CENTER - 1 - 3 dni
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia całościowego, złożonego procesu rekrutacji Kandydatów na różne stanowiska pracy, a w szczególności: umiejętności właściwej oceny predyspozycji kandydatów, technik prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, sposobów dogłębnej weryfikacji umiejętności i doświadczenia kandydata, a także metodologii Assesment Center.

ZMIANY W SYTEMIE WYNAGRADZANIA
Szkolenie dla osób wprowadzających zmianę oraz kierownictwa firmy - 1 dzień
Szkolenie ma na celu przygotowanie do wprowadzenia zmian w systemie wynagradzania oraz umożliwić pracownikom zrozumienie kierunku zmian i ich charakteru. Na spotkaniu przedstawione zostaną sposoby zmniejszania oporu pracowników przed zmianą poprzez działania komunikacyjne wyjaśniające istotę i potrzebę przeobrażać.

WARUNKI TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO INCOTERMS 2000 - 1 dzień
Szkolenie ma przybliżyć uczestnikom podstawy teoretyczne z zakresu treści umów INCOTERMS 2000 oraz pomóc w praktycznym stosowaniu warunków wykorzystywania INOCTERMS 2000 w zawieraniu zagranicznych oraz krajowych umów handlowych w zakresie ryzyka transportu oraz ubezpieczenia.
Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości wykorzystywania umów międzynarodowych (T.I.R. C.M.R. A.T.A.) oraz ubezpieczać CARGO i OC celem maksymalnego zabezpieczenia transportowanego dobra transportu w zakresie każdej z czterech grup. Uczestnicy powinni wynieść ze szkolenia gruntowną wiedzę z zakresu pracy działów Spedycji, Transportu, Exportu oraz Obsługi Klienta.

MICROSOFT WORD W PRACY BIUROWEJ - 2 dni + 1 dzień powtórzeniowy
Spotkanie z tego zakresu bazuje na pakiecie Microsoft Office jako podstawowym narzędziu w pracy z komputerem.
Przedstawione podczas szkolenia techniki znajdą zastosowanie w formatowaniu dokumentów tekstowych pod kątem standardów obowiązujących w firmie. W programie spotkania zawarte są również warsztaty na temat powiązać miedzy kompatybilnymi aplikacjami pakietu Microsoft Office w szczególności zależności miedzy funkcjami arkusza Microsoft Excell i MS Word.

MICROSOFT EXCEL W PRACY BIUROWEJ - 2 dni + 1 dzień powtórzeniowy
Spotkanie z tego zakresu bazuje na pakiecie Microsoft Office jako podstawowym narzędziu w pracy z komputerem.
Przedstawione podczas szkolenia techniki znajdą zastosowanie w formatowaniu dokumentów tekstowych pod kątem standardów obowiązujących w firmie. W programie spotkania zawarte są również warsztaty na temat powiązać miedzy kompatybilnymi aplikacjami pakietu Microsoft Office w szczególności zależności miedzy funkcjami arkusza Microsoft Excell i MS Word.

MICROSOFT WORD W PRACY FINANSISTY/KSIĘGOWEGO - 2 dni + 1 dzień powtórzeniowy
Uczestnicy szkolenia powinni nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu redagowania sprawozdać rocznych, analiz i raportów. W programie szkolenia znajdą się takie problemy jak równoległa praca z dokumentem tekstowym i arkuszem kalkulacyjnym.
Uczestnicy powinni wynieść ze spotkania szeroką wiedzę na temat profesjonalnego formatowania dokumentów tekstowych oraz przyswoić sobie te z narzędzi oferowanych przez MS Excel, które najczęściej wykorzystują podczas swojej pracy.

MICROSOFT EXCEL W PRACY FINANSISTY/KSIĘGOWEGO - 2 dni + 1 dzień powtórzeniowy
Uczestnicy szkolenia powinni nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu redagowania sprawozdać rocznych, analiz i raportów. W programie szkolenia znajdą się takie problemy jak równoległa praca z dokumentem tekstowym i arkuszem kalkulacyjnym.
Uczestnicy powinni wynieść ze spotkania szeroką wiedzę na temat profesjonalnego formatowania dokumentów tekstowych oraz przyswoić sobie te z narzędzi oferowanych przez MS Excel, które najczęściej wykorzystują podczas swojej pracy.

Do góry

SZKOLENIA DLA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

PROSPECTING -SZTUKA ZDOBYWANIA KLIENTÓW
Szkolenie zaadresowane jest do Agentów Ubezpieczeniowych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę w branży, jak i posiadających doświadczenie. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi agentom wypracowanie indywidualnych technik sprawnego wyszukiwania potencjalnych klientów i przekształcania ich w stałych lojalnych odbiorców.

Do góry

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA

Naszym Klientom oferujemy specjalistyczne szkolenia z różnych dziedzin polskiego prawa. Dzięki współpracy z renomowaną kancelarią prawniczą, nasz zespół trenerski tworzy wysoce profesjonalna grupa radców prawnych, praktyków o wieloletnim doświadczeniu.
Doskonałe przygotowanie merytoryczne pozwala nam zaprezentować Państwu bogatą, zróżnicowaną tematykę szkoleniową.

Realizujemy szkolenia z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa finansowego, podatkowego,
 • prawa celnego, dewizowego,
 • prawa przewozowego,
 • prawa karno-skarbowego i kontroli skarbowej,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów,
 • prawa środków masowego przekazu,
 • prawa reklamy i sponsoringu,
 • prawa antymonopolowego, nieuczciwej konkurencji,
 • prawa papierów wartościowych, publicznego obrotu,
 • prawa prywatyzacji,
 • zamówień publicznych,
 • ochrony środowiska,
 • ubezpieczeń.

Do góry